Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Poniżej znajdują się dane teleadresowe, pod którymi można składać skargi i wnioski:

  • pisemnie: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@wck-wola.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor w uzgodnionym telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w sekretariacie terminie. Nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia chęci spotkania.

Co powinno zawierać pismo?

Pisma tj. podania, wyjaśnienia, wnioski, żądania, odwołania, zażalenia itp. mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną.Należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która podanie wnosi, jej adres oraz określić żądanie, wniosek.Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Pismo musi być podpisane.


Wprowadził BZMW/mzawadzki 2010-02-16
Aktualizujący Jakubik Filip 2021-03-18
Zatwierdzający Jakubik Filip 2021-03-18
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-19
Wersja standardowa