Kanał Wyżej
Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Poniżej znajdują się dane teleadresowe, pod którymi można składać skargi i wnioski:
pisemnie: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa pocztą elektroniczną: sekretariat@wck-wola.pl
Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor w uzgodnionym telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w sekretariacie terminie. Nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia chęci spotkania.
Co powinno zawierać pismo?
Pisma tj. podania, wyjaśnienia, wnioski, żądania, odwołania, zażalenia itp. mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną.Należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która podanie wnosi, jej adres oraz określić żądanie, wniosek.Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Pismo musi być podpisane.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Skargi i wnioski

Wersja standardowa