BIP - Wolskie Centrum Kultury > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Skargi i wnioski

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Poniżej znajdują się dane teleadresowe, pod którymi można składać skargi i wnioski:

  • pisemnie: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@wck-wola.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor w uzgodnionym telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w sekretariacie terminie. Nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia chęci spotkania.

Co powinno zawierać pismo?

Pisma tj. podania, wyjaśnienia, wnioski, żądania, odwołania, zażalenia itp. mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną.Należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która podanie wnosi, jej adres oraz określić żądanie, wniosek.Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Pismo musi być podpisane.

 
 
Wprowadził BZMW/mzawadzki 16-02-2010
Aktualizujący Jakubik Filip 18-03-2021
Zatwierdzający Jakubik Filip 18-03-2021
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-03-2021
Liczba odwiedzin: 3234